Kалендар

февруари 2021
пн вт ср чт пт сб нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Бюлетин

To subscribe for the latest news from the programme, please enter your e-mail.

Партньорска база данни

Конкурс за подбор на лица за осъществяване на проверките по чл. 125, ал. 4, буква „а“ от Регламент (ЕС) № 1303/2013 („първо ниво на контрол“) по проекти по програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ, за програмния период 2014-2020 г.

07.09.15 | Начало

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за подбор на лица за осъществяване на проверките по чл. 125, ал. 4, буква „а“ от Регламент (ЕС) № 1303/2013 („първо ниво на контрол“) по проекти по програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ, за програмния период 2014-2020 г. (България-Турция, България-Бивша Югославска Република Мекедония и България-Сърбия). Конкурсът се обявява за свободните позиции за „Ръководител“ на звено за осъществяване на първо ниво на контрол – 1 (една) позиция , и за „Контрольор“ за осъществяване на първо ниво на контрол в обособено звено към Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ – 4 (четири) позиции.

 Минималните и специфични изисквания за участие в конкурса за „Ръководител“ са:

 • Завършено висше образование с образователно – квалификационна степен бакалавър или магистър в една от следните области – социални, стопански науки и правни науки и технически науки, със съответните професионални направления: икономика, международни икономически отношения, финанси, счетоводство, право, архитектура, строителство, инженерство и други;
 • Минимум 5 години професионален опит в сферата на завършеното висше образование;
 • Доказан опит в управление, изпълнение и отчитане на проекти, финансирани със средства от ЕС и/или в извършване на проверки или верификация на разходи по проекти, финансирани със средства от ЕС;
 • познаване на Регламентите на ЕС по отношение на Инструмента за предприсъединителна помощ;
 • познаване на процедурите за под-договаряне съгласно Практическото ръководство за договорни процедури за външни действия на ЕС (PRAG)
 • владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • компютърна грамотност.                                                                                                                                                                                                           Минималните и специфични изисквания за участие в конкурса за „Контрольор“ са:
 • Завършено висше образование с образователно – квалификационна степен бакалавър или магистър в една от следните области – социални, стопански науки и правни науки и технически науки, със съответните професионални направления: икономика, международни икономически отношения, финанси, счетоводство, право, архитектура, строителство, инженерство и други;
 • Минимум 3 години професионален опит в сферата на завършеното висше образование;
 • Доказан опит в изпълнение и отчитане на проекти, финансирани със средства от ЕС и/или в извършване на проверки или верификация на разходи по проекти, финансирани със средства от ЕС;
 • познаване на Регламентите на ЕС по отношение на Инструмента за предприсъединителна помощ;
 • познаване на процедурите за под-договаряне съгласно Практическото ръководство за договорни процедури за външни действия на ЕС (PRAG)
 • владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • компютърна грамотност;

  Допълнителни качества и умения на кандидатите за „Ръководител“ и „Контрольор“:

 • добри комуникационни способности;
 • способност за работа в екип;
 • способност да анализира информацията, да я синтезира и да представя резултатите в прегледен и разбираем вид.

 

Кратко описание на дейността:

 • осъществяване на първо ниво на контрол на български партньори в проекти по програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ, в които Република България участва, а именно:
 • проверка за съответствие на извършените дейности и разходи с одобреното проектно предложение, правила за изпълнение на съответната програма, европейското и национално законодателство, включително проверка за законосъобразност на проведените процедури за възлагане и определяне на изпълнител;
 • проверка за допустимост на разходите;
 • проверка и заверяване на документите и разходите, декларирани от партньорите, изпълняващи проекти, финансирани по програмите за териториално сътрудничество;
 • проверка за действителността на извършените разходи;
 • проверка за действителността на доставката на продукти, услуги и строително-монтажни работи (физически контрол на място с цел удостоверяване на наличието на оборудването и степента на извършване/приключване на строително -монтажните работи, в съответствие с представената документация);
 • попълване на документи и отчети от извършените проверки съгласно методиката и образците на действащия Наръчник за осъществяване на първо ниво на контрол по програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ, в които Република България участва.

Начин на провеждане на конкурса: писмен изпит, включващ затворени тестови въпроси на български и английски език, казуси за разрешаване на български и английски език и писмен превод от и на английски език, и интервю

Сключване на договор: С одобрените кандидати се сключва трудов договор.

Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса, са:

заявление по образец;

декларация по образец;

копие от документ за завършено висше образование;

копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка, граждански договор или друг документ, удостоверяващ професионалния опит);

копия от документи, удостоверяващи опита на кандидата в управление, изпълнение и отчитане на проекти, финансирани със средства от ЕС, или в извършване на проверки или верификация на разходи по проекти, финансирани със средства от ЕС – договори, референции, трудови книжки и др.;

копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на минималните и специфични изисквания.

Документите следва да бъдат представени в срок до 09.10.2015 г. в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството: 1202, София, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, ет. 1, Център за административно обслужване (входът откъм ул. „Дунав“)

Възнаграждение – за „Ръководител“ - до 2 300 лв.

                                  за „Контрольор“ - до 2 000 лв.

ЗабележкаВ процедурата не могат да участват:

Лица, които като представители на проектни партньори (участващи в управителния орган), включително и членове на екипа по изпълнение на проект, към момента на провеждане на конкурса участват в изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, в които Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ (ГД УТС) участва;

Лица, които в качеството си на външни експерти осъществяват оценка на проектни предложения по поканите за кандидатстване, обявени от ГД УТС, в качеството й на Управляващ орган по Програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани по Инструмента за предприсъединителна помощ за програмния период 2014-2020г.;

Лица, които са били външни контрольори към ГД УТС за програмен период 2007-2013, но поради сериозни нарушения при осъществяването на първо ниво на контрол рамковите им споразумения са били прекратени и лицата са били изключени от списъка на контрольорите.

В случай, че бъде установено, че лица, попадащи в горните категории, са подали заявление за участие в конкурса, същите няма да бъдат процедирани за по-нататъшна оценка.

При обявяване на допуснатите и недопуснатите кандидати, конкурсната комисия ще посочи информационните източници, които могат да се ползват при подготовката за теста и интервюто.

 Списъци и други съобщения във връзка с провеждането на конкурса ще бъдат обявявани на официалната електронна страница на МРРБ –www.mrrb.government.bg и на информационното табло на МРРБ – административен вход на МРРБ.


doc.gifPril.__1_Zayavlenie.doc (47 KB) 

rtf.gifPril._2_Deklaratsiya_kandidat.rtf(36.3 KB)