Kалендар

януари 2021
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Бюлетин

To subscribe for the latest news from the programme, please enter your e-mail.

Партньорска база данни

КОНКУРС за избор на външни оценители, които да участват в оценката на проектни предложения по програмите за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП България – Сърбия, България – Турция и България – Македония.

02.11.15 | Начало

КОНКУРС за избор на външни оценители, които да участват в оценката на проектни предложения по програмите за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП

ОБЯВА

 Министерство на регионалното развитие и благоустройството
с адрес: гр. София, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” 17-19,

тел. 02/9405 505, 02/9405 487, факс 02/987 07 37,

 На основание заповед № РД-02-14-1210/27.10.2015 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и във връзка с необходимостта от наемане на външни оценители за участие в оценка на проектни предложения по програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II), в които Република България участва,

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за избор на външни оценители, които да участват в оценката на проектни предложения по програмите за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП България – Сърбия, България – Турция и България – Македония.

 

Минималните и специфични изисквания за участие в конкурса са следните:

 •  образование - висше (бакалавър или магистър) в следните професионални области: хуманитарни, социални, стопански, природни, технически, педагогически науки, сигурност със съответните професионални направления: история и археология, науки за културата, социални и младежки дейности, администрация и управление, регионално развитие, икономика, туризъм, екология и опазване на околната среда, биологически науки, науки за земята, екологичен мениджмънт, архитектура, строителство и геодезия, общо инженерство, теория и управление на образованието, педагогика, гражданска защита, национална сигурност и други еквивалентни. (в съответствие с Постановление № 125 на МС от 24.06.2002 г.);
 •   минимум 3 години опит в управлението, изпълнението или оценката на проекти и/или програми, съфинансирани от ЕС;
 •   владеене на английски език – писмено и говоримо в степен В2, съгласно скалата на Общата европейска езикова рамка;

Допълнителни качества и умения:

 •   познания в сферата на финансовите инструменти на ЕС;
 •   добри комуникационни способности;
 •  способност за работа в екип;
 •   способност за анализиране и синтезиране на информация и представяне на резултатите в прегледен и разбираем вид.

Забележка:

В процедурата не могат да участват:

 •   Служители в Сертифициращия орган, Одитния орган, членовете на Съвместните комитети за наблюдение по програмите за трансгранично сътрудничество по ИПП II;
 •   Служители на Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в МРРБ;
 •   Членове на управителния орган/представители на партньори, които имат сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите за трансгранично сътрудничество по ИПП II, в които Република България участва;
 •   Оценители по програмите за трансгранично сътрудничество по ИПП II, чиито рамкови споразумения са били прекратени поради сериозни пропуски / нарушения при оценката на проектни предложения. Като изключение от това правило се допуска кандидатстването на оценители с прекратени рамкови споразумения по други причини и след преценка на обстоятелствата, довели до тази необходимост.

В случай, че бъде установено, че лица, попадащи в горните категории, са подали заявление за участие в конкурса, същите няма да бъдат допуснати за разглеждане.

 Кратко описание на дейността: осъществяване на оценка на проектни предложения по програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ ( ИПП II), в които Република България участва.

 Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:

 •  заявление за участие (Приложение 1.1);
 •  декларации (Приложения 1.1.1 и 1.1.2);
 •  автобиография на български език (Приложение 1.2);
 •  копие от документ за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;
 •  копие от документи, доказващи опит в управлението, изпълнението или оценката на проекти и/или програми, съфинансирани от ЕС;
 •  копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна или осигурителна книжка, граждански договор или друг документ, удостоверяващ професионалния опит);
 • копие от други документи, удостоверяващи изпълнението на минималните и специфични изисквания (референции и др.).

Документите следва да бъдат представени в срок до 23.11.2015 г., 17:30 часа, в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ): София 1202, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, ет. 1, Център за административно обслужване, лично, чрез пълномощник или по пощата до същия адрес.

 Начин на провеждане на конкурса: писмен изпит, включващ тест и превод от и на английски език на специфичен текст, и интервю.

Списъците с допуснати и недопуснати кандидати се поставят на общодостъпно място (в сградата на МРРБ и на интернет страницата www.mrrb.government.bg). В списъка на допуснатите кандидати се посочва мястото, датата и часът за провеждане на изпита, състоящ се от тестова част и превод на текст със специфична за програмите терминология от български на английски език и от английски на български език. При обявяването на допуснатите и недопуснатите кандидати конкурсната комисия ще посочи информационните източници, които могат да се ползват при подготовката за теста и интервюто.

В списъка на недопуснатите до изпит кандидати се посочват мотивите за недопускането им.

Интервюто с одобрените от изпита кандидати може да се проведе в деня на изпита, за което допуснатите до интервю кандидати се уведомяват писмено в същия ден. В случай, че интервюто не се провежда същия ден, в срок до 10 работни дни от провеждането на изпита списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и мястото, датата и часът на провеждането му, се публикуват в електронната страница на Министерството на регионалното развитие и благоустройството – www.mrrb.government.bg.

Сключване на договор:

 •   с одобрените кандидати се сключва рамково споразумение.
 •  за осъществяване на оценката на проектните предложения по съответната покана / програма ще бъдат сключвани договори за поръчка по Закона за задълженията и договорите. 

Възнаграждението ще се определя  в зависимост от реално извършената оценка на брой проектни предложения в съответствие с правилата на съответната програма.

 Списъци и други съобщения във връзка с провеждането на конкурса ще бъдат обявявани на официалната електронна страница на МРРБ – www.mrrb.government.bg и на информационното табло на МРРБ – административен вход на МРРБ.

doc.gifAtt._1.1_Application_assessors.doc (49 KB) rtf.gifAtt._1.1.1_deklaracia.rtf (37.04 KB) rtf.gifAtt._1.1.2_deklaracia.rtf (44.52 KB) doc.gifAtt._1.2_CV_Template.doc (126 KB)