Бюлетин

To subscribe for the latest news from the programme, please enter your e-mail.

Партньорска база данни

Приоритети

Приоритетна ос 1: Устойчиво социално и икономическо развитие

Сфера на интервенция 1.1: Подобряване на социалното развитие и връзките за социално сближаване

Сфера на интервенция 1.2: Повишаване на икономическата конкурентно-способност

Сфера на интервенция 1.3: Подпомагане в сферата на инфраструктурата целящо подобряване на икономическия потенциал на региона

Приоритетна ос 2: подобряване качеството на живот

Сфера на интервенция 2.1: Опазване на околната среда, природното, културното и историческото наследство

Сфера на интервенция 2.2: Изграждане на институционалния капацитет с цел устойчиво развитие и опазване на природните ресурси, културното и историческото наследство

Приоритетна ос 3: техническа помощ

Целта на приоритетна ос 3  “Техническа помощ” е да осигури ефективно управление на програмата и информираност