Бюлетин

To subscribe for the latest news from the programme, please enter your e-mail.

Партньорска база данни

Нормативна база

Нормативна база

Регламент на Съвета (ЕО) № 1085/2006

от 17 юли 2006 г. за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (наричана по-нататък ИПП).

Нормативна база

Регламент (ЕО) № 718/2007

от 12 юни 2007 г. (ОВ L 170 от 29.06.2007) за прилагане на Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета за създаване на инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП).

Нормативна база

Регламент (ЕО) № 80/2010

на Комисията от 28 януари 2010 г. за изменение на Регламент (ЕО) №718/2007 за прилагане на Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета за създаване на инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП).