Бюлетин

To subscribe for the latest news from the programme, please enter your e-mail.

Партньорска база данни

Първа покана

Програма за трансгранично сътрудничество между България и Турция, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Република България (Управляващ орган)
в сътрудничество с
Турската международна агенция за сътрудничество и развитие, Република Турция
(Национален партниращ орган)

Стартират набирането на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ. Предвиденият бюджет за настоящата Покана за предложения от двете партниращи страни възлиза на 6 293 611 Евро.

Проектните предложения трябва да попадат в една от двете приоритетни оси:
1. Устойчиво социално и икономическо развитие
2. Подобряване на качеството на живот

Крайната цел на програмата е да се повиши капацитета на местните и регионални власти, неправителствените организации и бизнес асоциации, образователни и културни институции и др. в разработването и изпълнението на съвместни проекти в допустимия граничен регион, който е определен от Програмата както следва: за България (административно ниво NUTS III) – области Бургас, Хасково и Ямбол за Турция (административно ниво еквивалент на NUTS III) – провинции Одрин и Къркларели.

Пълният пакет от документи, включително и Насоките за кандидатстване, се намират и могат да бъдат изтеглени от следните Интернет страници: www.ipacbc-bgtr.eu, www.mrrb.government.bg, www.bgregio.eu и http://soi.tika.gov.tr
Крайният срок за набиране на проектните предложения е 16:00 часа местно време на 28 декември 2009 г. на адреса посочен в Насоките за кандидатстване за настоящата Покана за набиране на проектни предложения. С цел разяснение и подпомагане на потенциалните бенефициенти ще бъдат организирани информационни кампании на българска и на турска територия. Конкретни дати и места за провеждане на информационните кампании ще бъдат оповестени на Интернет страниците: www.ipacbc-bgtr.eu, www.mrrb.government.bg, www.bgregio.eu и http://soi.tika.gov.tr

Контакти за допълнителна информация: Министерство на регионалното развитие и благоустройството в София: +359 2 9405 683, Турската международна агенция за сътрудничество и развитие в Анкара: +90 312 508 1157.

Пакет с документи за кандидатстване:

doc.gifВъпроси и отговори - 07.12.09 (български език) (400.5 KB)

pdf.gifНасоки за кандидатстване - български език(1.55 MB)

pdf.gifНасоки за кандидатстване - английски език (1.53 MB)

rar.gifФормуляр за кандидатстване (Нова версия) (733.98 KB)

doc.gifАнекс А 1 Резюме на проекта (264 KB)

doc.gifАнекс А 2 Образец на автобиография(275.5 KB)

doc.gifАнекс А 3 Партньорско споразумение Annex(4.78 MB)

doc.gifАнекс А 4 Декларация за допустимост(279.5 KB)

doc.gifАнекс А 5 Клетвена декларация(273.5 KB)

doc.gifАнекс А 6 Декларация за поемане на ангажимент(30.5 KB)  

doc.gifАнекс С Договор за субсидия (207.5 KB)

pdf.gifТретиране на ДДС като допустим разход при изпълнение на проекти по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС (413.43 KB)

pdf.gifОтчитане на възнагражденията на държавни служители от организации, бенефициенти в проекти по оперативни програми за териториално сътрудничество, в които България участва(2.92 MB)