Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Турция

Трета покана

11.02.13 | Покана

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Република България (Управляващ орган)

в сътрудничество с

Министерство на европейските въпроси, Република Турция
(Национален партниращ орган)

Стартират набирането на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ. Предвиденият бюджет за настоящата Покана за предложения от двете партниращи страни възлиза на 4 697 172 Евро.

Проектните предложения трябва да попадат в една от двете приоритетни оси:

  1. Устойчиво социално и икономическо развитие
  2. Подобряване на качеството на живот

Крайната цел на програмата е да се повиши капацитета на местните и регионални власти, неправителствените организации и бизнес асоциации, образователни и културни институции  и др. в разработването и изпълнението на съвместни проекти в допустимия граничен регион, който е определен от Програмата както следва: за България (административно ниво NUTS III) – области Бургас, Хасково и Ямбол за Турция (административно ниво еквивалент на NUTS III) – провинции Одрин и Къркларели.

Пълният пакет от документи, включително и Насоките за кандидатстване, се намират и могат да бъдат изтеглени от следните Интернет страници: www.ipacbc-bgtr.euwww.mrrb.government.bg, http://www.ab.gov.tr и www.eufunds.bg    

Крайният срок за набиране на проектните предложения е 17:30 часа местно време на 12 април 2013 г. на адреса посочен в Насоките за кандидатстване за настоящата Покана за набиране на проектни предложения. С цел разяснение и подпомагане на потенциалните бенефициенти ще бъдат организирани информационни кампании на българска и на турска територия. Конкретни дати и места за провеждане на информационните кампании ще бъдат оповестени на Интернет страниците: www.ipacbc-bgtr.eu, www.mrrb.government.bg и http://www.ab.gov.tr

Контакти за допълнителна информация: Съвместен технически секретариат (СТС) - Хасково, тел.:  +359 38 66 38 88

Важно! Удължава се срокът за кандидатстване по третата покана за проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция, съфинансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ

Крайният срок за подаване на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция, съфинансирана по ИПП, се удължава до 29 април 2013 г., 17.30 ч.

pdf.gifCorrigendum_1.doc.pdf (207.31 KB)

Позицията на Управляващия орган (УО) по често задавани въпроси от потенциалните бенефициентите по Третата покана за набиране на проектни предложения на програмата за ТГС България – Турция можете да изтеглите от ТУК_

Пакет с документи за кандидатстване:

pdf.gifНасоки за кандидатстване - 3-та покана.pdf (7.81 MB)


xls.gifApplication_Form_BGTR_3rd_call.xls (9.59 MB)

doc.gif1_Annex_A.1_Project_Summary.doc (86 KB)

xls.gifАнекс A.2 Логическа матрица.xls (38 KB)

doc.gifАнекс_A.3_CV.doc (96 KB)

rtf.gifАнекс_A.4_Партньорско споразумение.rtf (1.31 MB)

pdf.gifАнекс_S_Договор за субсидия.pdf (2.36 MB)