Бюлетин

To subscribe for the latest news from the programme, please enter your e-mail.

Стратегически цели

Общата стратегическа цел на Програмата за ТГС е постигане на балансирано устойчиво развитие, изградено върху ключовите силни страни на българо-турската област за  трансгранично сътрудничество, допринасяйки  за укрепване на европейското сътрудничество и интегритет.

Програмата за ТГС ще работи за постигането на общата си стратегическа цел  като  предприема интервенции в областта на сътрудничество за постигането на следните специфични цели:

  • Укрепване на устойчивото икономическо развитие в трансграничната област въз основа на силните страни
  • Подобряване на общото социално развитие и насърчаване на социалното сближаване между хората и общностите
  • Подобряване на качеството на живот чрез ефективно използване на общите природни ресурси, както и опазване на природните, културни и исторически ценности

Постигането на специфичните цели на програмата се очаква да предизвика въздействия, свързани с потенциала за развитие на трансграничния регион, а именно:

Социално въздействие:

  • Подобряване качеството на живот
  • Намаляване на безработицата

Икономическо въздействие:

  • Принос към местните икономики
  • Насърчаване на инвестиции в инфраструктурата